MYSTAGOGIE

KONCEPT PROGRAMU PRO SETKÁVÁNÍ DĚTÍ, 

KTERÉ BYLY U PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ

 

Program Mystagogie je určen všem, kteří přemýšlejí, jak dál doprovázet děti, které byly u prvního svatého přijímání, na jejich cestě víry.

Hlavním cílem programu je uvést děti do hlubšího vztahu s Bohem, dát jim zakusit radost ze vzájemného setkání a pomoct jim tak včlenit se do společenství církve.

Program je naplánovaný na čtyři dvoudenní víkendová setkání během roku (nejlépe: dvě setkání před Vánocemi, jedno před Velikonocemi a jedno po nich).

Obsah a cíle jednotlivých setkání – viz koncept. První setkání je již k dispozici, další budeme postupně dodávat.

 

Cíle programu (ty budou naplňovány v menší či větší míře v jednotlivých setkáních):

1. Uvést děti do hlubšího vztahu s Bohem; „vtáhnout“ je do Božího tajemství; uvědomění si, že mě má Bůh rád a přemýšlení o tom, jak na tuto lásku mohu odpovídat; ze vztahu k Bohu se také projevuje modlitba: pomoct dětem objevit její význam.

2. Dát dětem zakusit radost ze společenství a pomoct jim tak včlenit se do společenství církve.

3. Ukázat propojenost Písma svatého s liturgií a skrze toto poselství uvádět děti do jejího hlubšího prožívání a slavení.

 

Program se uskuteční prostřednictvím 4. dvoudenních víkendových setkání během roku. Program bude tvořen tak, aby byl variabilní a katecheta měl možnost uspořádat si jej tak, aby vyhovoval potřebám dětí.

 

 

1)      SETKÁNÍ – JEŽÍŠ NÁS MÁ RÁD

    Cíl: Představení Ježíše jako dobrého pastýře, který se o nás stará; děti si uvědomují, že jsou pozvány Ježíšem

 

    Obsah: Prostřednictvím podobenství O ztracené ovci ukázat, jak moc nás Ježíš miluje. Tuto lásku mohu zakoušet sám na sobě, na druhém člověku a také ve společenství s druhými lidmi. Vyjdeme ze starozákonního textu Ez 34 a propojíme ho s evangeliem Lk 15 – Podobenství o ztracené ovci.

        

        Metodika:    PDF    DOC

        Pracovní list č. 1 k příběhu Ez:    PDF    DOC

        Pracovní list č. 2 k příběhu Lk:    PDF    DOC

        Popis her:    PDF    DOC

        Příloha A k večerní hře:    PDF    DOC

        Příloha č.1 - ovečka:    DOC

        Obrázek ovečka:    JPG

        Příloha č. 2 - Výklad textu:    PDF    DOC

        Příloha č. 3 - večerní hra:    PDF    DOC

        Příloha č. 4 - texty pro srovnávání:    PDF    DOC

        Příloha č. 5 - kartičky pro osobní poselství:    PDF    DOC

        Příloha č. 6 - Prosby a díky k závěrečné pobožnosti:    PDF    DOC 

 

 

2)      SETKÁNÍ – BŮH DÁVÁ SÍLU A ROZMNOŽUJE

    Cíl: Přivést děti k poznání Boha jako toho, který zachraňuje a dává sílu k životu; děti si propojí příběh o maně na poušti (SZ) a rozmnožení chleba (NZ)     s eucharistií;

 

    Obsah: Na poušti Bůh zachraňuje Izraelity od hladu: dává jim pokrm – manu a živí je tak po dlouhý čas. V Novém zákoně Ježíš rozmnožuje chléb a sytí tak hladový zástup lidí. Tyto pokrmy jsou lidem dány dočasně. Obě tyto události budou směřovat k propojení s Eucharistií – pokrmem, který nám dává Bůh navěky a který nás bude sytit stále. S hlubším významem eucharistie se děti setkají v dalším setkání. 

 

        Metodika: PDF

        Pracovní list č. 1 - rámečky (s textem): PDF

        Pracovní list č. 2 - rámečky (bez textu): PDF

        Příloha A - biblický text (Ex 16, 1-35): PDF

        Příloha B - nahrávka textu (Ex 16, 1-35): ZIP

        Příloha č. 1 - formulář s otázkami: PDF

        Příloha č. 2 - divadlo: PDF

        Příloha č. 3 - interaktivní prožitek textu: PDF

        Příloha č. 4 - biblický verš: PDF

        Příloha č. 5 - boží slovo: PDF

        Příloha č. 6 - biblický text (Jan 6, 4-14): PDF

 

 

3)      SETKÁNÍ – TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU

    Cíl: Uvést děti do společného slavení liturgie, ukázat jim hlubší význam eucharistie a nabídnout jim tak podněty k jejímu hlubšímu prožívání. Ukázat, že     skrze eucharistii jsme všichni spojeni v jedno společenství.

 

    Obsah: Zaměříme se na poznávání hlubšího významu eucharistie a jejího slavení ve společenství církve. Co znamená eucharistie pro mne jako jednotlivce? Co znamená pro celé společenství církve? Stěžejním textem budou události poslední večeře Ježíše s apoštoly: gesto umývání nohou a ustanovení eucharistie. Součástí setkání by měl být i význam zpovědi – co je opravdová zpověď.

 

 

 

4)      SETKÁNÍ – JDĚTE DO CELÉHO SVĚTA

    Cíl: Povzbudit děti k hlásání víry ve svém okolí, v rodině, mezi přáteli a všude tam, kde se ocitnou. Děti si uvědomí, co znamená hlásat a jakým způsobem     se to může projevovat; poznávají, že oni jsou svatostánkem – nesou Ježíše do společenství lidí.

 

    Obsah: Na základě předchozích setkání by měly být děti „uschopněny“ k tomu, aby dokázaly o své víře svobodně a s láskou hovořit. Toto uschopnění bude vždy v rámci toho, k jakému poznání Boha dospěly a jaký mají vůči němu vztah. Ten se samozřejmě může rozvíjet a poznávat. Čím více budou cítit a poznávat Boží lásku, s tím větší láskou mohou o něm svědčit.

Jak mohu svědčit o Bohu? Co znamená: jděte do celého světa a hlásejte evangelium? Co je ten celý svět a co je to evangelium? Co znamená „hlásejte“? Jak? A proč? Na tyto otázky budeme společně hledat odpovědi. Pomohou nám v tom poselství novozákonních textů O soli, O světle…